Algemene Voorwaarden en Privacy

Algemene Voorwaarden:

De tarieven voor de cursussen, workshops en trainingen staan vermeld op de website. Er wordt geen btw gerekend. Atelier Verbeelding beroept zich op het feit dat elk kalenderjaar per 1 januari tariefwijzigingen kunnen plaatsvinden.Het verschuldigde bedrag dient minimaal 14 dagen voor aanvang van de cursus betaald te zijn via overschrijving op banknummer: Atelier Verbeelding NL56KNAB0259356042 mmv van het product of cursus.

Arrangementen van 5 x 2 lessen dienen binnen 3 maanden te worden gebruikt; Arrangement van 10 lessen binnen 6 maanden en arrangement van 20 lessen binnen een jaar. Daarna vervallen de rechten van de cursist en verplichtingen van het atelier.

Bij verhindering, dient de cursist zich minimaal 24 uur van te voren af te melden. Er kan dan, indien van toepassing, een nieuwe afspraak gemaakt worden.

Bij een te late afmelding of niet aanwezig zijn, geldt dat les- moment als een betaalde les en worden kosten in rekening gebracht of afgeschreven van het arrangement.Indien de docent door omstandigheden is verhinderd, zal in goed overleg een inhaalmoment worden gepland.

Bij een eerste kennismaking zal het atelier een eenvoudig intake formulier invullen samen met de cursist, waarin contactgegevens staan vermeld en dat de cursist instemt met de algemene voorwaarden en privacy regeling.

Wettelijke aansprakelijkheid: Atelier Verbeelding is niet aansprakelijk voor vermissingen/of diefstal van of schade aan goederen van cursisten. Het atelier heeft een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en voor alles wat daarbuiten valt is AV niet aansprakelijk.

Als er bij een cursist sprake is van een allergie bv notenallergie of allergie voor verven, pigmenten of drijfgassen van vernissen etc, dan dient dat voor aanvang van de cursus of workshop vermeld te worden. Het atelier zal dan in goed overleg met de cursist een regeling treffen om deze stoffen zo veel mogelijk te vermijden tijdens de lessen van de betreffende cursist.

AV is niet aansprakelijk voor aandoeningen, voortkomend uit het gebruik van de materialen en voedsel/drank gebruikt in het atelier.

Is een cursist niet tevreden over een cursus of product, dan kan er een klacht worden ingediend bij het atelier. Beide partijen zullen zich tot het uiterste inspannen om tot een goede oplossing te komen. In overige gevallen is het Nederlands recht van toepassing.

Privacy verklaring:

Atelier Verbeelding neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en zal je persoonlijke gegevens
niet aan derden verkopen en/of verstrekken. We verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel
waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG) en de Telecommunicatiewet.

AV heeft passende technische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. 

Wanneer je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief, een e-book hebt gedownload of een product of
dienst hebt afgenomen, wordt gevraagd je gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die
je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
▪ Voor- en achternaam
▪ E-mailadres
▪ Telefoonnummer
▪ Bedrijfsnaam
▪ Postadres
▪ Postcode en woonplaats
▪ KvK-nummer
▪ Btw-nummer

Je kunt je ten alle tijden uitschrijven voor de nieuwsbrief via de link onderaan de brief.

AV verwerkt persoonsgegevens van klanten om telefonisch of schriftelijk contact op te nemen. Daarnaast kunnen de gegevens gebruikt worden voor retargeting voor advertenties op social media,verwerking van de facturatie conform de richtlijnen en eventuele verzending van bestelde producten.
Op deze website zijn geen cookies geïnstalleerd.
 
Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om je persoonsgegevens aan te laten passen. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk
inzageverzoek indienen. Mochten je gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk
verzoek doen (per post of per e-mail). Atelier Verbeelding neemt je verzoek uiterlijk binnen vier weken in behandeling.

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
Wanneer jij je uitschrijft voor e-mails, worden je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van diezelfde maand uit het systeem verwijderd.
De gegevens in ons boekhoud- en CRM-systeem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichtingen door ons verwijderd. Deze bewaartermijn geldt, mits er voor ons geen verdere wettelijke
verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Als je een klacht hebt over de manier waarop Atelier Verbeelding jouw persoonsgegevens verwerkt, kun je je natuurlijk tot ons wenden. We proberen er dan samen met jou uit te komen.
Je hebt echter ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens lees je hoe je dit moet doen
Bij vragen over onze privacyverklaring, of inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je altijd contact met ons opnemen, telefonisch: +31 0618167109, via e-mail: info@atelierverbeelding.nl of per post: Atelier Verbeelding, Otterloseweg 18a 6718 ZM Ede